CPF - 陈伯辉

CPF001   国/粤 爱心的复兴 (1/2)
CPF002   粤/国 爱心的复兴 (2/2)
CPF003   粤/国 认罪与悔改的复兴
CPF004   国/粤 初期教会的复兴
CPF005   国/粤 肢体间关系的复兴
CPF006   国/粤 信徒与世界关系的复兴
CPF007   国/粤 你们还未婚的
CPF008   国/粤 你们作妻子的
CPF009   粤/国 你们作丈夫的
CPF010   粤/国 你们作父母的
CPF011   凡事包容
CPF012   凡事相信
CPF013   凡事盼望
CPF014   披戴基督的教会生活
CPF015   如何发掘你的属灵恩赐 (1/2)
CPF016   如何发掘你的属灵恩赐 (2/2)