TYF - 曾永辉

TYF001   欢欢喜喜 - 腓立比书 (1/14)
TYF002   无敌福音 - 腓立比书 (2/14)
TYF003   绝不羞愧 - 腓立比书 (3/14)
TYF004   稳操胜算 - 腓立比书 (4/14)
TYF005   上下一心 - 腓立比书 (5/14)
TYF006   裏外合一 - 腓立比书 (6/14)
TYF007   国/英 福音战士 - 腓立比书 (7/14)
TYF008   重估代价 - 腓立比书 (8/14)
TYF009   嬴取奖牌 - 腓立比书 (9/14)
TYF010   效忠天国 - 腓立比书 (10/14)
TYF011   靠主得胜 - 腓立比书 (11/14)
TYF012   见证主名 - 腓立比书 (12/14)
TYF013   未尽的话 - 腓立比书 (13/14)
TYF014   知足秘诀 - 腓立比书 (14/14)