CPF - 陳伯輝

CPF001   國/粵 愛心的復興 (1/2)
CPF002   粵/國 愛心的復興 (2/2)
CPF003   粵/國 認罪與悔改的復興
CPF004   國/粵 初期教會的復興
CPF005   國/粵 肢體間關係的復興
CPF006   國/粵 信徒與世界關係的復興
CPF007   國/粵 你們還未婚的
CPF008   國/粵 你們作妻子的
CPF009   粵/國 你們作丈夫的
CPF010   粵/國 你們作父母的
CPF011   凡事包容
CPF012   凡事相信
CPF013   凡事盼望
CPF014   披戴基督的教會生活
CPF015   如何發掘你的屬靈恩賜 (1/2)
CPF016   如何發掘你的屬靈恩賜 (2/2)